Eyebrows henna15zł
Eyelashes henna15zł
Eyebrows henna + shaping 32zł
Eybrows henna + eyelashes henna + shaping42zł